Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Podsumowanie konferencji Nisko coraz wyżej...Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy,
Z wielką przyjemnością pragniemy podzielić się z Wami rezultatami oraz bogatym doświadczeniem zdobytym podczas odbytej w dniu 12.04.2024 roku konferencji "Nisko coraz wyżej...", która stanowiła podsumowanie projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wydarzenie to było wyjątkową okazją do wspólnej refleksji nad osiągnięciami, wymiany dobrych praktyk oraz dyskusji nad przyszłością naszego miasta.
W trakcie konferencji, która odbyła się w NCK Sokół, mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli kluczowych partnerów projektu, takich jak Powiat Niżański, Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, NCK „Sokół” gmina norweska Midt Telemark oraz Jacht Klub. Ich zaangażowanie w realizację projektu przyczyniło się do osiągnięcia wielu istotnych rezultatów.
Na scenie pojawił się Pan Tomasz Podkański, Dyrektor Biura ZMP, który podkreślił istotę partnerstwa dla rozwoju małych i średnich miast oraz wykorzystanie modelowych rozwiązań i promocję dobrych praktyk jako kluczowych elementów sukcesu projektu.

Konferencja LHS
W dniu 26 marca 2024 r. w NCK „Sokół” w Nisku odbyła się konferencja poświęcona budowie terminala LHS w Nowosielcu. Głównym celem organizowanej konferencji było przedstawienie wyników z prowadzonego na zlecenie Gminy i Miasta Nisko badania marketingowego w zakresie oceny zapotrzebowania na realizację wskazanej inwestycji.
Konferencja podzielona była na dwie części: prelekcyjną i dyskusyjną. W części prelekcyjnej przedstawiciele firmy Pheno Horizon Pani Justyna Borkowska oraz Pani Daria Błażewska omówiły wyniki przeprowadzanego badania marketingowego w zakresie budowy terminala LHS w Nowosielcu, na terenie gminy i miasta Nisko. Kluczowym wynikiem badania jest wskazanie zainteresowania lokalnych firm budowanym terminalem: 81% badanych firm na etapie badania pogłębionego wskazało na potrzebę budowy terminala LHS, większość firm wskazywała na potrzebę budowy terminala multimodalnego, czyli do przewozu ładunków z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, ponadto w obszarze produktowym firmy wskazywały w głównej mierze na towar kontenerowy i sypki.
W kolejnym wystąpieniu Pan Dariusz Sikora – członek Zarządu ds. Handlu i eksploatacji PKP LHS omówił rodzaje istniejących i funkcjonujących terminali LHS z uwzględnieniem zapotrzebowania na nowe terminale, w tym terminal LHS w Nowosielcu.

Szkolenie z partnerstwa publiczno prywatnego 001Dnia 21.03.2024 odbyło się szkolenie z partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowane z norweskiego mechanizmu finansowego! Podczas tego istotnego wydarzenia uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.
Opracowany program szkolenia zawierał kluczowe zagadnienia związane z PPP, obejmując:

  • Podstawy prawne realizacji projektów PPP w Polsce
  • Omówienie dostępnych opcji partnerstwa
  • Tworzenie modelu finansowego opartego na finansowaniu PPP z udziałem funduszy UE
  • Zasady tworzenia komparatora publiczno-prywatnego
  • Mechanizmy wynagradzania i wkład własny podmiotu publicznego
  • Wpływ projektów PPP na dług publiczny i wskaźniki zadłużenia JST
  • Specyfika małych projektów PPP
  • Narzędzia zarządzania umową o PPP i kluczowe czynniki sukcesu projektów PPP, w tym studia przypadków
    Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział!

Seminarium na temat metodyki nauczaniaW dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy warsztaty z przedsiębiorczości dla ludzi młodych. W pierwszym dniu młodzi ludzie poznają zasady zakładania i prowadzenia biznesu, w drugim dniu jak firmę promować, jak wykorzystać social media i jak pozyskać finansowanie.

Seminarium na temat metodyki nauczaniaW ramach projektu norweskiego przystąpiliśmy do drugiego etapu budowy spójnego systemu nauczania języków obcych na terenie gminy i miasta Nisko. W pierwszym etapie utworzyliśmy w każdej szkole podstawowej i szkołach średnich w ramach umowy współpracy z Powiatem Niżańskim pracownie do nauki języków obcych. Drugim etapem jest rozwój systemu nauczania. W dniu dzisiejszym nauczyciele szkół podstawowych i średnich uczestniczą w seminarium, na którym poruszane są tematy:
- o stosowanych metodach nauczania języków obcych;
- o najnowszych danych i wynikach badań naukowych dotyczących skuteczności różnych metod oraz ich wpływu na efektywność nauki j. obcych;
- nowoczesnych narzędzi i technologii edukacyjnych, które mogą wspierać nauczanie j. obcych;
- przedstawienie dostępnych programów wsparcia dla nauczania j. obcych oraz możliwości uzyskania dofinansowań na rozwój działań edukacyjnych w tym obszarze.
Organizatorem seminarium jest Politechnika Rzeszowska. Prelegentami seminarium są wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego