Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

Seminarium dla nauczycieliW dniach 19.03.2024 oraz 09.04.2024 zostało zrealizowane dwudniowe seminarium dla nauczycieli „Nowoczesne metody nauczania języków – szkoły podstawowe” organizowane w ramach projektu pn.: „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014- 2021. Zgodnie z założeniami projektu w seminarium uczestniczyli nauczyciele języków obcych, uczący w szkołach znajdujących się na terenie gminy Nisko. Łącznie wzięło w nim udział 24 nauczycieli.

Pierwsza część seminarium odbyła się w trybie stacjonarnym i obejmowała omówienie innowacyjnych strategii i narzędzi wspierających efektywną naukę języków obcych, jak również technik motywacyjnych oraz najnowszych technologii edukacyjnych wykorzystywanych do nauki języka.

Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia uczestnikom dostępnych programów wspierających edukację językową, polegających m.in. na możliwości organizacji dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów, a także szkoleń metodycznych dla nauczycieli. Inną proponowaną formą wsparcia są programy MEN umożliwiające otrzymanie dofinansowań na wyposażenie pracowni szkolnych w tablice multimedialne oraz inne urządzenia, które nie tylko wspierają i ułatwiają, ale również uatrakcyjniają naukę języka obcego.

Kolejny panel seminarium dotyczył stosowanych metod nauczania języków w polskich szkołach publicznych, a także programów nauczania języka oraz wykorzystywania podręczników. W tej części wystąpienia zostały szczegółowo omówione metody  nauczania języków, takie jak metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda komunikacyjna, metoda adiolingwalna (dryl), metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz metoda audiowizualna. Prowadząca panel mgr Ilona Łepska, która jest lektorem Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej przedstawiła nauczycielom i zaprezentowała w praktyce autorską metodę nauczania, która stanowi połączenie wcześniej omówionych metod i którą wykorzystuje w swojej codziennej pracy zawodowej.

Innym aspektem poruszonym w czasie seminarium było omówienie badań nad efektywnością i skutecznością nauczania języków obcych w polskich szkołach. W swojej części wystąpienia dr Izabela Orszak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawiła najnowsze dane i wyniki badań naukowych, które skupiały się na skuteczności różnych metod nauczania, jak również ich wpływu na efektywność nauki języków obcych.

Kolejne wystąpienie skupiało się na przeglądzie najciekawszych aplikacji oraz innych form wspierania edukacji językowej, takich jak platformy e-lerningowe, aplikacje mobilne czy gry edukacyjne, których wykorzystywanie może w znaczący sposób zachęcać i zwiększać motywację uczniów do nauki.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się dyskusją, w której nauczyciele mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz metodami stosowanymi w pracy.

Drugi dzień seminarium obejmował zajęcia praktyczne w laboratoriach językowych Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Całość spotkania została przeprowadzona przez dr Piotra Czerwińskiego, który jest jego pracownikiem. Nauczyciele biorący udział w seminarium mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z nowoczesnymi systemami nauczania języków obcych mieszczących się w specjalistycznych salach wykładowych oraz laboratoriach językowych. Dodatkowo w ramach spotkania zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie tworzenia testów językowych w środowisku Moodle. Szkolenie miało charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy mogli zapoznać się i wypróbować swoich sił w pracy z wykorzystaniem tego popularnego systemu zarzadzania kształceniem, który ma szerokie zastosowanie również w nauce języków obcych. Na koniec spotkania nauczyciele mieli możliwość nawiązania dyskusji z koordynatorami programów nauczania języków obcych.

Seminarium było realizowane przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli Seminarium dla nauczycieli