Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

Po podpisaniu umowy w dniu 15.12.2021 z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „ Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Program “Rozwój Lokalny” ma na celu działania, które przyczynią się do rozwoju miasta we wszystkich jego obszarach.

Prozumienie Gmina-Powiat

Prozumienie Gmina-Powiat

    

 

Oto 4 główne cele naszego programu.

PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 2024

W ramach przygotowanego przez nas projektu powstanie Rada Ekspercka oraz Centrum Obsługi Inwestora, w których doświadczeni przedsiębiorcy obejmą mentoringiem młode firmy wspierając je na każdym etapie rozwoju. Powstanie również Centrum Edukacyjne, które poza funkcją turystyczną miasta będzie innowacyjną przestrzenią łączącą informatyków, grafików i młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Centrum stanie się głównym ośrodkiem wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Istotnym elementem rozwoju gospodarczego jest edukacja dzieci i młodzieży. Chcemy znacząco wyróżniać się na tle innych miast wysokim poziomem nauki języków obcych, informatyki i przedsiębiorczości. W tym działaniu wspierać nas będzie Powiat Niżański, z którym wspólnie opracujemy nowoczesny i skuteczny system nauczania.

NISKO: TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM.

Cel drugi to podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców. W projekcie szczególnie zostały uwzględnione osoby starsze i niepełnosprawne. Powstanie nowe miejsce do integracji i aktywizacji mieszkańców, w ramach którego utworzymy między innymi uniwersytet seniora. Serce miasta, czyli rynek miejski stanie się głównym ośrodkiem aktywności gospodarczej i kulturalnej. Będziemy również wspierać dziedzictwo kulturowe, rękodzieło, żeglarstwo i młode talenty muzyczne, aby jak najefektywniej promować miasto poza jego obszarem.

ZIELONE NISKO

Istotną kwestią dla każdego mieszkańca jest poprawa i ochrona środowiska, a także jakość powietrza, co w dużej mierze wpływa na nasze zdrowie. Aby monitorować i odpowiednio szybko reagować na wszelkie negatywne zmiany planujemy instalację czujników jakości powietrza.

NISKO - INTELIGENTNE MIASTO- SMART CITY

To ważny element naszego projektu, który ma na celu podwyższenie jakości funkcjonowania samorządu i świadczonych usług mieszkańcom poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Planujemy przygotowanie miasta pod kątem instytucjonalnym do realizacji projektów w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Ważny aspektem w realizaji celu będzie będzie nawiązanie współpracy bilateralnej i wymiana doświadczeń z jednym z miast z państw darczyńców.

7 grudnia 2021 r w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko zostało podpisane porozumienie z Powiatem Niżańskim dotyczące realizacji programu „Rozwój lokalny”. Wraz z Norweskim Mechanizmem Finansowym EOG, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz partnerem samorządowym - Midt Telemark z Norwegii, z którym nawiązaliśmy współpracę, planujemy wdrożyć i uruchomić nowoczesny system edukacji młodych mieszkańców gminy. System będzie cechować wysoki poziom nauczania praktycznych kwalifikacji takich jak: nauka języków obcych, informatyka i przedsiębiorczość. Co więcej, na terenie gminy zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ważnym elementem programu będą również wspólne wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców i firm krajowych świadczących usługi informatyczne. Hasło przewodnie programu to „Wspólnie działamy na rzecz konkurencyjnej Europy, sprzyjającej integracji społecznej”.

 

Prozumienie Gmina-Powiat

Prozumienie Gmina-Powiat    

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU
Lp. Numer działania z PRL/PRI Termin realizacji (kwartał, rok) Jednostka Liczba Stawka jednostkowa Kwota ogółem w PLN* Kwota dofinansowania (PLN)* Wkład własny w PLN (opcjonalnie) Charakter przedsięwzięcia (Inwestycyjny - INW, Nieinwestycyjny - NIE)
Dlaczego i po co - powołanie i funkcjonowanie Rady Eksperckiej, w tym młodych przedsiębiorców.
1 1 PRL Organizacja i działanie Rady Eksperckiej ds. przedsiębiorczości  I.2022-IV.2023 komplet/rok 2 6 355,02 12 710,03 zł 12 710,03 0,00 zł NIE
Niżański Rynek Nieruchomości – katalog i udostępnianie miejskich zasobów nieruchomości na potrzeby inwestycyjne i stosowanie systemowego wsparcia wspomagającego rozwój firm.
2 2 PRL Organizacja kampanii promocyjnej oferty inwestycyjnej miasta (folder, mapa, gadżety, udział w targach, konferencjach, wydarzeniach) - 2 lata I.2022-IV.2023 komplet 1 127 100,91 127 100,91 zł 127 100,91 0,00 zł NIE
3 2 PRL Przeprowadzenie badania w kierunku powstania terminalu LHS I.2022-IV.2022 komplet 1 38 130,26 38 130,26 zł 38 130,26 0,00 zł NIE
Intro - uruchomienie Centrum Obsługi Inwestora (COI) w strukturach administracji miejskiej.
4 3 PRL Wyposażenie biura (komp+sprzęt biurowy) - 2 stanowiska I.2022 - IV.2022 komplet 1 25 420,19 25 420,19 zł 25 420,19 0,00 zł NIE
5 3 PRL Organizacja szkolenia w tematyce: "jak poszukiwać inwestora, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta, promocja i marketing, promocja przez udział w targach" I.2022 - IV.2022 komplet 1 10 168,06 10 168,06 zł 10 168,06 0,00 zł NIE
6 3 PRL Organizacja szkoleń biznesowych/śniadań biznesowych/spotkań z przedsiębiorcami IV.2021-IV.2023 sztuka 4 8 897,06 35 588,25 zł 35 588,25 0,00 zł NIE
7 3 PRL Zakup materiałów promocyjnych (średnio 15,89zł x400 szt. materiałów) IV.2021-IV.2022 komplet 1 6 355,01 6 355,01 zł 6 355,01 0,00 zł NIE
Śladami Niżańskich Organiczników rodziny Resseguier i Reichenbachów - wprowadzenie zasad i postaw kultury przedsiębiorczości
8 3 PRL Szkolenia dla kadry nauczycieli z tematyki przedsiębiorczosci z organizacją wizyt studyjnych w lokalnych firmach (10 nauczycieli, średnio 3 wizyty w lokalnych firmach, szkolenie na miejscu, jedna grupa szkoleniowa, catering, materiały dydaktyczne I.2022-IV.2022 komplet 1 25 420,19 25 420,19 zł 25 420,19 0,00 zł NIE
9 3 PRL Zakup materiałów do biblioteczki "młodego przedsiębiorcy" w szkołach średnich IV.2021-IV.2021 komplet 1 12 710,07 12 710,07 zł 12 710,07 0,00 zł NIE
10 3 PRL Organizacja wizyt studyjnych w szkołach podstawowych i średnich (60 wizyt) I.2022-IV.2023 sztuka 60 635,50 38 130,26 zł 38 130,26 0,00 zł NIE
11 3 PRL Zakup materiałów dydaktycznych do nauki przedsiębiorczości w szkołach średnich (2 szkoły) IV.2021-IV.2021 komplet 2 7 626,07 15 252,13 zł 15 252,13 0,00 zł NIE
12 3 PRL Organizacja programu szkoleń dla osób zakładajacych działalność gospodarczą/szkolenie, catering, materiały dydaktyczne (księgowość, nowoczesne formy sprzedaży, marketing) 10h/szkolenie (2 szkolenia x 10h) I.2022-IV.2023 komplet 1 16 099,41 16 099,41 zł 16 099,41 0,00 zł NIE
13 3 PRL Organizacja mentoringu biznesowego (10 firm rocznie) - wynagrodzenie mentorów I.2022-IV.2023 sztuka/mentor 20 15 252,09 305 041,74 zł 305 041,74 0,00 zł NIE
14 3 PRL Organizacja mentoringu zawodowego/praktyki zawodowe - wynagrodzenia za praktyki I.2022-IV.2023 osoba 40 11 439,08 457 563,20 zł 457 563,20 0,00 zł NIE
Multicel - Nisko stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego
15 4 PRL Opracowanie koncepcji technologicznej i rozwiązań tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną Centrum Edukacyjno - Multimedialnego IV.2021-I.2022 sztuka 1 41 333,64 41 333,64 zł 41 333,64 0,00 zł NIE
16 4 PRL Opracowanie dokumentacji technicznej i specyfikacji dostaw IV.2021-II.2022 komplet 1 206 668,20 206 668,20 zł 206 668,20 0,00 zł NIE
17 4 PRL Roboty budowlane  II.2022-IV.2023 komplet 1 7 233 386,36 7 233 386,36 zł 7 233 386,36 0,00 zł INW
18 4 PRL Wyposażenie II.2022-IV.2023 komplet 1 2 066 681,80 2 066 681,80 zł 2 066 681,80 0,00 zł INW
Nowa era – stworzenie multimedialnych szkolnych laboratoriów edukacyjnych na potrzeby jednolitego systemu nauczania w kierunku kompetencji kluczowych.
19 4 PRL Zestawy informatyczne do laboratoriów w szkołach podstawowych (5 szkół ) I.2022-IV.2022 komplet 5 132 267,64 661 338,20 zł 661 338,20 0,00 zł NIE
20 4 PRL Oprogramowanie edukacyjne do nauki informatyki I.2022-IV.2022 komplet 6 16 533,45 99 200,72 zł 99 200,72 0,00 zł NIE
21 4 PRL Meble szkolne do pracowni informatycznych ( w tym stanowisko dla osoby niepełnosprawnej) I.2022-IV.2022 komplet 16 9 765,07 156 241,16 zł 156 241,16 0,00 zł NIE
22 4 PRL Zestaw klocków edukacyjnych do robotyki, programowania, nauk ścisłych, technicnzych  I.2022-IV.2022 komplet 7 20 666,82 144 667,72 zł 144 667,72 0,00 zł NIE
23 4 PRL Zakup zestawów informatycznych do pracowni jezykowych - szkoły podstawowe (24 stanowiskowe) I.2022-IV.2022 komplet 4 124 000,91 496 003,64 zł 496 003,64 0,00 zł NIE
24 4 PRL Zakup zestawów informatycznych do pracowni jezykowych - szkoły podstawowe (16 stanowiskowe) I.2022-IV.2022 komplet 1 82 667,28 82 667,28 zł 82 667,28 0,00 zł NIE
25 4 PRL Monitory interaktywne do szkół podstawowych - pracownie językowe I.2022-IV.2022 komplet 6 9 816,74 58 900,45 zł 58 900,45 0,00 zł NIE
26 4 PRL Oprogramowanie edukacyjne/biurowe I.2022-IV.2022 sztuka 136 516,67 70 267,20 zł 70 267,20 0,00 zł NIE
27 4 PRL Meble szkolne do pracowni językowych ( w tym stanowisko dla osoby niepełnosprawnej) I.2022-IV.2022 komplet 16 9 765,07 156 241,16 zł 156 241,16 0,00 zł NIE
28 4 PRL zestaw komputerowy + oprogramowanie do zarządzania pracownią I.2022-IV.2022 sztuka 16 3 158,15 50 530,39 zł 50 530,39 0,00 zł NIE
29 4 PRL aplikacje do nauki języka zawodowego  I.2022-IV.2022 komplet 1 44 640,32 44 640,32 zł 44 640,32 0,00 zł NIE
30 4 PRL zestaw komputerowy + oprogramowanie do zarządzania pracownią I.2022-IV.2022 sztuka 16 3 158,15 50 530,39 zł 50 530,39 0,00 zł NIE
31 4 PRL aplikacje do nauki języka zawodowego  I.2022-IV.2022 komplet 1 9 661,74 9 661,74 zł 9 661,74 0,00 zł NIE
32 4 PRL zestaw komputerowy + drukarki, plotery, tablet graficzny, bindownice, laminator I.2022-IV.2022 komplet 1 94 137,38 94 137,38 zł 94 137,38 0,00 zł NIE
33 4 PRL zestaw interaktywny I.2022-IV.2022 sztuka 1 7 233,39 7 233,39 zł 7 233,39 0,00 zł NIE
34 4 PRL oprogramowanie do nauki projektowania graficznego I.2022-IV.2022 komplet 1 10 333,42 10 333,42 zł 10 333,42 0,00 zł NIE
35 4 PRL zakup zestawów komp. dla 16 stanowisk I.2022-IV.2022 komplet 16 4 701,70 75 227,20 zł 75 227,20 0,00 zł NIE
36 4 PRL zestaw interaktywny I.2022-IV.2022 sztuka 1 7 233,39 7 233,39 zł 7 233,39 0,00 zł NIE
37 4 PRL zestaw do nauki robotyki i programowania I.2022-IV.2022 komplet 15 496,00 7 440,04 zł 7 440,04 0,00 zł NIE
38 4 PRL oprogramowanie/dostęp do platformy edukacyjnej/programowanie komputerowe (licencja 6 lat) I.2022-IV.2022 komplet 1 41 333,64 41 333,64 zł 41 333,64 0,00 zł NIE
39 4 PRL zestawy komputerowe (7 stanowisk) I.2022-IV.2022 komplet 1 27 900,19 27 900,19 zł 27 900,19 0,00 zł NIE
40 4 PRL zestaw interaktywny I.2022-IV.2022 sztuka 1 7 233,39 7 233,39 zł 7 233,39 0,00 zł NIE
41 4 PRL wyposażenie w sprzęt dydaktyczny (oscyloskop, multimetr, generator funkcyjny) I.2022-IV.2022 komplet 1 17 566,77 17 566,77 zł 17 566,77 0,00 zł NIE
42 4 PRL zestaw komputerowy/laptopy + oprogramowanie do zarządzania pracownią - 25 stanowisk I.2022-IV.2022 komplet 1 86 800,64 86 800,64 zł 86 800,64 0,00 zł NIE
43 4 PRL monitor interaktywny I.2022-IV.2022 sztuka 1 9 300,05 9 300,05 zł 9 300,05 0,00 zł NIE
44 4 PRL oprogramowanie biurowe I.2022-IV.2022 sztuka 25 516,67 12 916,77 zł 12 916,77 0,00 zł NIE
45 4 PRL oprogramowanie do nauki j. angielskiego (licencja 6 lat) I.2022-IV.2022 komplet 1 12 813,42 12 813,42 zł 12 813,42 0,00 zł NIE
46 4 PRL zakup zestawów komp. dla 9 stanowisk z oprogramowaniem do zarządzania pracownią I.2022-IV.2022 komplet 1 33 066,88 33 066,88 zł 33 066,88 0,00 zł NIE
Kompetencje - wprowadzenie system kształcenia dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie zamawianych kierunków nauczania, klas patronackich na potrzeby jednolitego systemu nauczania w kierunku kompetencji kluczowych. 
47 4 PRL Organizacja szkoleń informatycznych dla nauczycieli szkoły podst. IV.2021-IV.2023 osobogodzina 100 310,00 31 000,22 zł 31 000,22 0,00 zł NIE
48 4 PRL Kursy informatyczne dla nauczycieli szkoły podst. IV.2021-IV.2023 osobogodzina 192 206,67 39 680,28 zł 39 680,28 0,00 zł NIE
49 4 PRL Organizacja seminarium dla nauczyceli - nowoczesne metody nauczania języków - szk. podst. I.2022-IV.2022 komplet 1 18 093,82 18 093,82 zł 18 093,82 0,00 zł NIE
50 4 PRL szkolenia informatyczne nauczycieli Pytho,Ruby,Java Script,HTMLCSS,PHP,SQL, + e learning/dostep do platformy e-learningowje - sz. Średnie I.2022-IV.2022 osoba  5 310,00 1 550,02 zł 1 550,02 0,00 zł NIE
51 4 PRL kurs z zakresu bezpieczeńctwa programowania - szk. średnie I.2022-IV.2022 osobogodzina 80 64,58 5 166,69 zł 5 166,69 0,00 zł NIE
52 4 PRL szkolenie z bezpieczeńśtwa web aplikacji - szk. średnie I.2022-IV.2022 osobogodzina 53 169,92 9 005,56 zł 9 005,56 0,00 zł NIE
53 4 PRL kurs grafiki komp.  I.2022-IV.2022 osobogodzina 24 215,28 5 166,73 zł 5 166,73 0,00 zł NIE
54 4 PRL kurs j. angielskiego zawodowego dla nauczycieli IV.2021-IV.2022 osoba  2 9 300,07 18 600,14 zł 18 600,14 0,00 zł NIE
55 4 PRL Nowoczesny program nauczania informatyki - szk. podst. I.2022-I.2024 godzina 1296 93,00 120 528,61 zł 120 528,61 0,00 zł NIE
56 4 PRL Nowoczesny program nauczania informatyki - RCEZ I.2022-I.2024 godzina 480 93,00 44 640,23 zł 44 640,23 0,00 zł NIE
57 4 PRL Nowoczesny program nauczania informatyki - LO I.2022-I.2024 godzina 324 93,00 30 132,16 zł 30 132,16 0,00 zł NIE
58 4 PRL Organizacja pracy Rady eksperckiej (6 m-cy) I.2022-IV.2023 komplet 1 8 266,72 8 266,72 zł 8 266,72 0,00 zł NIE
Plaster Kreacji – stworzenie (budowa lub adaptacja) obiektu Plastra Kreacji  dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców (debaty, spotkania, panele dyskusyjne m.in. Rady Seniorów, Rady Młodzieży i Rady ds. dostępności)
59 6 PRL Wyposażenie (sprzęt multimedialny, wyposażenie biura) I.2023-IV.2023 komplet 1 48 344,38 48 344,38 zł 48 344,38 0,00 zł NIE
60 6 PRL Organizacja spotkań animacyjnych dla mieszkańców, ngo (zatrudnienie szkoleniowców, specjalistów, zlecenia analiz, opracowań, warsztaty - materiały, catering - osoby mode, starsze, niepełnosprawni) I.2022-IV.2023 spotkanie 12 3 100,02 37 200,28 zł 37 200,28 0,00 zł NIE
61 6 PRL Szkolenia i warsztaty branżowe dla ngo  I.2022-I.2024 szkolenia 6 4 133,37 24 800,20 zł 24 800,20 0,00 zł NIE
62 6 PRL Spotkania w ramach Uniwersytetu Seniora (8 spotkań) I.2022-I.2024 komplet 1 33 066,92 33 066,92 zł 33 066,92 0,00 zł NIE
63 6 PRL Organizacja wizyt studyjnych dla ngo I.2022-IV.2023 sztuka 2 6 200,06 12 400,12 zł 12 400,12 0,00 zł NIE
64 6 PRL Organizacja wizyt studyjnych dla rad eksperckich I.2022-IV.2023 sztuka 2 6 200,06 12 400,12 zł 12 400,12 0,00 zł NIE
65 6 PRL  Administracja i organizacja pracy Rad eksperckich (koszty osobowe, materiały biurowe) I.2022-IV.2023 komplet/rok 2 10 333,40 20 666,80 zł 20 666,80 0,00 zł NIE
66 6 PRL  Akcja promocyjna (portale informacyjne, plakaty, materiały promocyjne) I.2022-IV.2023 komplet 1 3 637,36 3 637,36 zł 3 637,36 0,00 zł NIE
Najwyższa wrażliwość - stworzenie  Miejsca Oparcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
67 6 PRL Opracowanie audytu (infrastruktura komercyjna, społeczna) I.2022-IV.2023 sztuka 1 10 333,38 10 333,38 zł 10 333,38 0,00 zł NIE
68 6 PRL Opracowanie aplikacji/programu I etap  (publiczna, społeczna) I.2022-IV.2023 sztuka 1 51 667,06 51 667,06 zł 51 667,06 0,00 zł NIE
Integracja poprzez rękodzieło.
69 6 PRL doposażenie współpracujacych podmiotów I.2022-IV.2022 komplet 1 37 200,28 37 200,28 zł 37 200,28 0,00 zł NIE
Serce Miasta musi bić - ożywienie rynku miejskiego i promocja lokalnych firm.
70 7 PRL Organizacja imprez promocyjnych I.2022-IV.2023 komplet 4 21 840,81 87 363,25 zł 87 363,25 0,00 zł NIE
71 7 PRL Zakup sprzętu wystawienniczego i prezentacyjnego I.2022-IV.2023 komplet 1 39 060,29 39 060,29 zł 39 060,29 0,00 zł NIE
72 7 PRL Zakup sceny mobilnej bez wyposażenia I.2022-IV.2023 sztuka 1 64 661,80 64 661,80 zł 64 661,80 0,00 zł INW
73 7 PRL Zakup stoisk wystawienniczych dla podmiotów promowanych I.2022-IV.2023 sztuka 20 2 325,02 46 500,33 zł 46 500,33 0,00 zł NIE
Dziedzictwo kulinarne.
74 7 PRL Doposażenie współpracujących podmiotów (6 podmiotów x 2537,88 EUR/podmiot) I.2022-IV.2022 komplet 1 69 233,83 69 233,83 zł 69 233,83 0,00 zł NIE
Artystyczne Nisko.
75 7 PRL Zakup instrumentów muzycznych I.2022-IV.2022 komplet 1 72 333,86 72 333,86 zł 72 333,86 0,00 zł NIE
Rozwój żeglarstwa w Nisku.
76 7 PRL Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży I.2022-IV.2023 osobogodzina 100 103,33 10 333,42 zł 10 333,42 0,00 zł NIE
77 7 PRL Organizacja dwudniowych regat I.2022-IV.2023 komplet 1 10 333,42 10 333,42 zł 10 333,42 0,00 zł NIE
78 7 PRL Organizacja koncertu muzyki szantowej - promocja żeglarstwa I.2022-IV.2023 komplet 1 10 333,42 10 333,42 zł 10 333,42 0,00 zł NIE
Czujny pomiar - montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście wraz z aplikacją informacyjną dla mieszkańców.
79 8 PRL Montaż czujników z oprogramowaniem I.2022-IV.2022 sztuka 10 20 666,82 206 668,20 zł 206 668,20 0,00 zł INW
80 8 PRL Montaż tablic LED I.2022-IV.2022 sztuka 10 5 166,71 51 667,06 zł 51 667,06 0,00 zł NIE
81 8 PRL Koszty wykupu licencji i serwisu I.2022-IV.2022 komplet 1 87 833,97 87 833,97 zł 87 833,97 0,00 zł NIE
Umiem i zarządzam – strategia narzędziem rozwoju Gminy. 
82 1 PRI Organizacja szkolenia kadry zarządzającej nt. Procedury i zasady PPP.(32h/osobax1grupa) I.2022-IV.2022 osoba  28 1 513,11 zł 42 366,97 zł 42 366,97 0,00 zł NIE
Urząd otwarty na świat, a e-urząd to sprawny urząd. 
83 1 PRI Tablica interaktywna multimedialna IV.2021-IV.2021 sztuka 1 14 237,36 zł 14 237,36 zł 14 237,36 0,00 zł INW
84 1 PRI Rzutnik + ekran prezentacyjny+montaż w sali IV.2021-IV.2021 komplet 1 20 666,80 zł 20 666,80 zł 20 666,80 0,00 zł INW
 Aplikacja - Miasto w globalnej Sieci.
85 2 PRI Opracowanie interaktywnej mapy rowerowej I.2022-IV.2023 komplet 1 39 266,94 zł 39 266,94 zł 39 266,94 0,00 zł NIE
86 2 PRI Opracowanie elektronicznej mapy turystycznej gminy I.2022-IV.2023 komplet 1 36 166,95 zł 36 166,95 zł 36 166,95 0,00 zł NIE
Road to Norway for knowledge.
87 2 PRI Wizyty studyjne samorządu lokalnego Niska do Norwegii IV.2021-IV.2023 sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 0,00 zł NIE
88 2 PRI Wizyty studyjne samorządów norweskich w Nisku IV.2021-IV.2023 sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 0,00 zł NIE
89 2 PRI Usługa tłumaczeń.  IV.2021-IV.2023 sztuka 8 0,00 zł 0,00 zł 0,00 0,00 zł NIE
KOSZTY OGÓLNE (BIURO PROJEKTU)
90 Koszty ogólne Wynagrodzenie personelu projektu IV.2021-I.2024 m-c 30 16 000,00 479 999,98 zł 479 999,98 0,00 zł NIE
91 Koszty ogólne Zakup laptopów dla biura projektu IV.2021-I.2024 sztuka 5 5 000,00 24 999,98 zł 24 999,98 0,00 zł NIE
92 Koszty ogólne Koszty materiałów biurowych. IV.2021-I.2024 m-c 30 500,00 15 000,02 zł 15 000,02 0,00 zł NIE
Promocja projektu
93 Promocja projektu Działania promocyjne (zgodnie z zakresem w formularzu KPP) IV.2021-I.2024 komplet 1 33 536,00 33 536,00 zł 33 536,00 0,00 zł NIE
Koszty audytu
94 Rewident Koszty biegłego rewidenta IV.2021-I.2024 kwartał 9 4 133,36 37 200,28 zł 37 200,28 0,00 zł NIE
RAZEM KOSZTY 15 328 498,86 zł 15 328 498,86 0,00 zł