Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 3 521 346,00 EUR (16 010 503,86 PLN).

porozumienie gmina powiat 2

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko we wtorek 7 grudnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Powiatem Niżańskim. Umowa dotyczy realizacji trzech ważnych przedsięwzięć dofinasowanych środkami z funduszu norweskiego.

Porozumienie ma na celu wspólną realizację trzech zadań w ramach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nisko szerszego projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny, w którym wniosek przygotowany przez Gminę Nisko został bardzo wysoko oceniony i sklasyfikowany na 9 miejscu w Polsce.

porozumienie gmina powiat 4Porozumienie ze strony Lidera projektu, Gminy i Miasta Nisko podpisali Burmistrz Gminy Waldemar Ślusarczyk oraz Skarbnik Gminy Maria Nabrzeska. Z kolei dokumenty o współpracy ze strony Partnera Projektu, a więc Powiatu Niżańskiego podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wice-Starosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. Umowę zawarto przy udziale Zbigniewa Kotuły Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz całego zespołu projektowego, który odpowiadał za przygotowanie przedsięwzięcia.

images

logo 2– Projekt norweski wymagał olbrzymiego nakładu pracy, która to właśnie teraz zaowocowała. Dzisiaj te owoce przelewamy na papier i podpisujemy umowę o współpracy dotyczącą m.in. zmiany myślenia i sposobu kształcenia naszej młodzieży oraz podniesienia jakości nauczania. Projekt bardzo duży, opiewający na 3,5 mln euro, a z niego razem z wkładem własnym Powiatu kwotę ponad 1 185 000 zł chcemy wykorzystać m.in. na doposażenie pracowni językowych i informatycznych – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

porozumienie gmina powiat 1Partnerstwo z Powiatem Niżańskim ma na celu stworzenie spójnego systemu edukacji w obszarze nowoczesnych technologii i nauczania języków obcych. Założenia tego programu zostały wspólnie opracowane z dyrektorami wszystkich szkół z terenu gminy oraz nauczycielami, którzy będą bezpośrednio włączeni w realizację tego systemu. Dążeniem osób zaangażowanych w program jest podniesienie jakości nauczania informatyki oraz języków obcych począwszy od najmłodszych mieszkańców Gminy, aż do poziomu kształcenia w szkołach średnich. W związku z tym planowane jest przygotowanie pracowni, laboratoriów informatycznych i językowych w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich. Dzięki temu uczniowie z niżańskich szkół będą przygotowani do podejmowania zawodów na nowoczesnych i przyszłościowych kierunkach. Stworzy to ponadto nowe szanse rozwoju dla mieszkańców i pomoże otworzyć się miastu na nowe wyzwania i potencjały rozwojowe.

– Bardzo serdecznie dziękuję Burmistrzowi za te działania, które Gmina Nisko podjęła. Cieszę się i dziękuję, że Powiat Niżański również został uwzględniony nie tylko w tych działaniach ale również w całym zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć – mówił Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego.

porozumienie gmina powiat 3Powiat Niżański w ramach partnerstwa otrzyma wsparcie na stworzenie i doposażenie kilku pracowni w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Będą to pracownie języka angielskiego, języka niemieckiego, grafiki komputerowej, informatyki, elektryczno-elektroniczna, elektryczna, oraz pracownia montażu elektrycznego. Nowe pracownie, językowa i informatyczna, powstaną również w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się realizację działań szkoleniowych podnoszących kompetencje kadry nauczycielskiej obu szkół średnich do prowadzenia zajęć w zakresie nowoczesnych kierunków zawodowych i kompetencji językowych.

Podsumowaniem współpracy będzie realizacja wspólnych działań związanych z ożywieniem przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Nisko, poprzez organizację zajęć dla nauczycieli i uczniów z zakresu nauki przedsiębiorczości i jej rozwijania. Ważnym elementem tego działania będą również wspólne wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców i firm krajowych świadczących usługi informatyczne.

porozumienie gmina powiat 5Szacowana wartość projektu współpracy wynosi 1 185 966 zł, z czego 748 123 zł stanowi wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Kwota ta zostanie przekazana przez Gminę Nisko na rzecz Partnera – Powiatu Niżańskiego. Dodatkowo Powiat Niżański wniesie w realizację przedsięwzięcia wkład własny w kwocie 437 843 zł. Projekt partnerski realizowany będzie do 2024 r.

porozumienie gmina powiat 6porozumienie gmina powiat 7porozumienie gmina powiat 8porozumienie gmina powiat 9