Wartość projektu i dofinansowania wynosi: 19 612 292,71 PLN.

AnkietaSzanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie wpływu realizowanego projektu Gminy i Miasta Nisko pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego i konkurencyjności życia w mieście” na poziom satysfakcji z warunków i jakości życia na terenie gminy i miasta Nisko. Działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane były w czterech obszarach tematycznych:
PRZEDSIĘBIORCZE NISKO - Nisko: miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne rozwiązania – rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy).
NISKO TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM - Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny kapitał lokalnego społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) oraz atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu wolnego (slow life).
Do kluczowych efektów projektu należą w ramach celów:
ZIELONE NISKO - Nisko: miasto naturalnie dbające o środowisko – poprawa stanu lokalnego środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie zmianom klimatu (smart environment).
NISKO INTELIGENTNE MIASTO - Nisko: SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność, partycypacja i dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki inteligentnej mobilności (smart mobility).
PRZEDSIĘBIORCZE NISKO:
 • powołanie Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości;
 • utworzenie sieci współpracy samorząd – przedsiębiorcy – szkoła – mieszkańcy;
 • opracowanie badania marketingowe w kierunku budowy terminala LHS;
 • organizacja dla młodzieży Niżańskich Targów Kariery;
 • poprawa poziomu nauczania przedsiębiorczości, informatyki, języków obcych, przedmiotów zawodowych w szkołach podstawowych i w szkołach średnich;
 • organizacja mentoringu zawodowego (praktyk zawodowych) dla uczniów szkół średnich;
 • organizacja wizyt studyjnych dla uczniów u lokalnych przedsiębiorców;
 • budowa Centrum Edukacji Multimedialnej i miejsca Aktywizacji Społecznej dla mieszkańców;
 • uruchomienie spójnego systemu nauczania uczniów w kierunku kompetencji kluczowych;
 • wyposażenie szkolnych pracowni językowych, informatycznych i zakup klocków edukacyjnych do każdej ze szkół podstawowych i miejskiego przedszkola;
 • organizacja zajęć informatycznych dla uczniów.
NISKO TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM
 • budowa Centrum Edukacji Multimedialnej;
 • powołanie Miejskiej Rady Seniorów;
 • powołanie Młodzieżowej Rady Miasta;
 • powołanie Społecznej Rady ds. Dostępności;
 • uruchomienie Uniwersytetu Seniora;
 • doposażenie lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń w sprzęt do organizacji warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych;
 • utworzenie aplikacji multimedialnej dla mieszkańców zawierającej mapę turystyczną, rowerową i mapę dostępności z informacją, które obiekty, miejsca publiczne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i w jakim zakresie spełnione są warunki dostępności;
 • organizacja imprez tematycznych dla mieszkańców: „LetNISKO – Powitanie lata nad Zalewem Podwolina” „Wigilia Miejska NISKO OD KUCHNI”, „Miasteczko innowacji”;
 • doposażenie NCK „Sokół” w stoiska wystawiennicze i prezentacyjne;
 • zakup sceny mobilnej;
 • zakup instrumentów muzycznych do NCK „Sokół” w Nisku dla dzieci i młodzieży;
 • organizacja szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży;
 • organizacja koncertu szantowego i regat;
 • organizacja szkoleń i spotkań animacyjnych dla mieszkańców, takich jak: prelekcje, szkolenia, warsztaty, maraton filmowy, debata oksfordzka.
ZIELONE NISKO
 • zamontowano 10 stacji pomiarowych na terenie gminy wraz z tablicami multimedialnymi do mierzenia jakości powietrza (PM1,0, PM2,5, PM10, tlenek azotu, dwutlenek siarki, temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość wiatru);
 • uruchomiono multimedialną aplikację do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy;
NISKO INTELIGENTNE MIASTO
 • przygotowanie pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nisko do realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • utworzenie aplikacji multimedialnej dla mieszkańców zawierającej mapę turystyczną, rowerową i mapę dostępności z informacją, które obiekty, miejsca publiczne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i w jakim zakresie spełnione są warunki dostępności;
 • nawiązanie współpracy z gminą norweską Midt – Telemark i dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z partnerem;
 • nawiązanie współpracy partnerskiej, wymiana doświadczeń i dobrych rozwiązań z miastami uczestniczącymi w Programie „Rozwój lokalny”;
 • współpraca ze Związkiem Miast Polskich.
Link do Ankiety